فیلم

سید محمد حسینی بهشتی

سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری (دستاورد شهادتها)
این یک واقعه بزرگی و ثلمه بزرگی بر اسلام و مسلمین بود
جریان آمریکایی در مقابل اسلام
ظلم به شهید بهشتی در زمان حیات ایشان
شهادت شهید بهشتی وآثار آن
همه ما انحصار طلبیم
شهادت آقای بهشتی و این هفتاد نفر مظلوم یکدفعه متحول کرد مردم را
آقای بهشتی که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود
ماجرای هییت سه نفره برای حل اختلافات بین آقای بنی صدر و آقایان خامنه ای ، بهشتی و هاشمی
بیشتر