فیلم

سید محمد حسینی بهشتی

سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری (دستاورد شهادتها)
این یک واقعه بزرگی و ثلمه بزرگی بر اسلام و مسلمین بود
جریان آمریکایی در مقابل اسلام
ظلم به شهید بهشتی در زمان حیات ایشان
شهادت شهید بهشتی وآثار آن
همه ما انحصار طلبیم
شهادت آقای بهشتی و این هفتاد نفر مظلوم یکدفعه متحول کرد مردم را
آقای بهشتی که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود
بیشتر