فیلم

دانشگاه و انقلاب فرهنگی

خوف از دانشگاه اسلامی
برنامه دانشگاه باید اصلاح شود
جمهوری اسلامی و اسلام، پشتیبان دانشگاه است
دانشگاه باید محیط آرام داشته باشد
ما می‌خواهیم دانشگاه در خدمت ابرقدرت‌ها نباشد
همه چیز ما در دانشگاه است
گله حضرت امام از تیترهای خلاف واقع روزنامه ها
این جوانها ذخیره این ملت هستند
اهمیت و لزوم انقلاب فرهنگی در دانشگاهها
بیشتر