فیلم

حضرت ابراهیم (ع)

تفاوت اعمال انبیا با مردم‌
تفاوت فهم اعمال در پیامبران و مردم
بشر در امتحان واقع است
بیشتر