فیلم

حقوق بشر

انسانیت در دنیا دفن شده است
ما نه به آن محکومیتش ترتیب اثر می‌دهیم و نه به این نیامدن
آمریکا و بهائیت
انسان آمریکایی پسند
ارزش جان انسان ها برای ابرقدرتها
ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری هجوم کنیم
در این عصر ما همه الفاظ محتوای خودشان را از دست داده‌اند
الفاظ بکلی از محتوای خودش خالی شده
طمع‌های اسرائیل
بیشتر