فیلم

معنویت

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
لزوم شناخت معنویات و معارف‌اسلامی
خودسازی و مردم سازی
یک همچو معنویتی جز به عنایت خدا نمیشود
این الهیت را حفظ کنید
ریشه مصیبت‌ها در دانشگاه است
حساب همه چیز را می‌کردند الّا معنویت
با معنویت مقدم بشوید ان‌شاءالله
تحصیل همراه تهذیب
بیشتر