فیلم

سید ابوالقاسم کاشانی

تو خیلی خری، اگر من دخالت در سیاست نکنم کی دخالت بکند؟
او [مصدق] هم مُسلِم نبود
اهانت روزنامه های«جبهه ملی» به علمای اسلام
بیشتر