فیلم

سید ابوالقاسم کاشانی

تو خیلی خری، اگر من دخالت در سیاست نکنم کی دخالت بکند؟
بیشتر