فیلم

نهضت آزادی

لزوم اعلام برائت نهضت آزادی از گروهک های ضد اسلام
نصیحت میکنم به شما
من مصلحت همه مسلمین را و غیر مسلمین را می‌خواهم
حسابتان را از این منافقین جدا کنید
بیشتر