فیلم

نصیحت میکنم به شما

شما می‌خواهید به کجا بکشانید این کشور را؟

کوشش شما متدینین این است که این کشور کجا برود؟ در آغوش امریکا برود؟ در آغوش شوروی برود؟ شما نمی‌دانید که اگر به فرض محال، ایجاد اختلاف بتوانید بین گروههای اسلامی بکنید، این به جز اینکه امریکا بیاید و این کشور را به دست بگیرد یا شوروی این کار را بکند نتیجه دیگری دارد؟ شما غفلت از این دارید؟ شما دانشمندان هستید و از این معنا غافلید؟! شما همه این ملت را به امریکا می‌خواهید بفروشید؟

من باز، با کمال علاقه‌ای که به این دارم که همه با هم متحد باشید، نصیحت می‌کنم به شما که شما از این تجربه نصیحت و عبرت بگیرید؛

" /> 1360040101 - 11 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

شما می‌خواهید به کجا بکشانید این کشور را؟

کوشش شما متدینین این است که این کشور کجا برود؟ در آغوش امریکا برود؟ در آغوش شوروی برود؟ شما نمی‌دانید که اگر به فرض محال، ایجاد اختلاف بتوانید بین گروههای اسلامی بکنید، این به جز اینکه امریکا بیاید و این کشور را به دست بگیرد یا شوروی این کار را بکند نتیجه دیگری دارد؟ شما غفلت از این دارید؟ شما دانشمندان هستید و از این معنا غافلید؟! شما همه این ملت را به امریکا می‌خواهید بفروشید؟

من باز، با کمال علاقه‌ای که به این دارم که همه با هم متحد باشید، نصیحت می‌کنم به شما که شما از این تجربه نصیحت و عبرت بگیرید؛

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: