فیلم

ابوالحسن بنی صدر

همه خودشان را خدمتگزار بدانند
من با زبانهای مختلف آنها[بنی صدر و منافقین] را دعوت کردم
نتوانست بفهمد کشور اسلامی و ملت اسلام یعنی چه
توصیه و نصیحت به بنی صدر
من مکرر به این گفتم که آقا، اینها تو را تباه می‌کنند
اشخاص منافق نمی‌توانند با هم اتحادی داشته باشند
ما هر چه جدیت کردیم که بعضیها را آدم کنیم، نتوانستیم
ملت مسلم را نمی‌دانستند یعنی چه
با این مسلمانهای نمازخوان ما چه بکنیم؟
بیشتر