فیلم

استکبار جهانی

همه ملت همصدا باشند
ما خارج شدیم از دام آمریکا
مصائب قیام الهی
ضدیت با حق
اشکال کردن به امور بدون اطلاع
وحدت ملی
ملت شهادت
شریک جنایت
باید خودمان ملت را حفظ کنیم
بیشتر