فیلم

استکبار جهانی

انقلابی بزرگتر از انقلاب اول
تحول در افکار عمومی جهان
سردرگمی آمریکا
بی اعتنایی مردم به خارج
ایستادگی دربرابر ابرقدرتها
مرگ بر همه ظلم ها
وحشی بودن از دیدگاه دولتمردان امریکا
اگر ما سازش کنیم له میشویم
اتحاد در برابر ابر قدرت‌ها
بیشتر