فیلم

استکبار جهانی

انقلابی بزرگتر از انقلاب اول
تحول در افکار عمومی جهان
نمی‌شود حالا مثل سابق با دیکتاتوری یا به تبلیغ به هم زد اوضاع را
بی اعتنایی مردم به خارج
ایستادگی دربرابر ابرقدرتها
مرگ بر همه ظالم‌های دنیا
وحشی بودن از دیدگاه دولتمردان امریکا
اگر ما سازش کنیم له میشویم
اتحاد در برابر ابر قدرت‌ها
بیشتر