فیلم
 
کلیدواژه:

عمده این است که ما توجه داشته باشیم به اینکه حفظ کنیم ایمان خودمان را و وحدت خودمان را. اگر این راه حفظ شد، هیچ چیز دیگر ترس ندارد. موشک بیاید، چه می‌دانم هر کی می‌خواهد بیاید، امریکا بیاید، شوروی بیاید، هر کی می‌خواهد بیاید البته این نکته از ذهن مردم ما خارج نمی‌شود که وقتی ببینند که آنهایی که کمک می‌کنند به صدام برای این شرارتهایش، این از ذهن مردم ما خارج نمی‌شود، توجه به آن دارند. و آنهایی که می‌خواهند منافع خودشان محفوظ بشود باید توجه به این داشته باشند که منافعشان محفوظ اگر بخواهد باشد، باید یک جوری عمل بکنند که این طورها نباشد و الّا محفوظ نخواهد ماند. آن کسی که کمک می‌کند، یا کمک مادی می‌کند یا کمک نظامی می‌کند، آنها هم خیال می‌کنند که ما از کمکهای نظامی آنها، کمکهای [آنها] می‌ترسیم، نه، ترسی در کار نیست؛ برای اینکه یک ملتی است که شهادت طلب است، حالا شهادت با موشک باشد یا با تانک باشد یا با توپ باشد یا با هر چه باشد.
شهادت طلب است این ملت. از این نمی‌ترسند، اما فراموش هم نمی‌کند که کی‌ها به اینها دارند خدمت می‌کنند. کی امر می‌کند به آنها که این کار را بکنید، انگیزه آنها چی هست. آنهایی هم که این را وادار می‌کنند کی است و کی به اینها کمک می‌کند، کی موشک می‌دهد، کی چی می‌کند، این از ذهن مردم ما بیرون نمی‌رود و باید این را توجه داشته باشند آنهایی که این کار را می‌کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: