فیلم

تفسیر قرآن

قرآن در حجاب است
این کلمه‌اش را قبول دارم، باقی‌اش را قبول ندارم
تفسیر سوره حمد | قسمت اول
تفسیر سوره حمد | قسمت پنجم
تفسیر سوره حمد | قسمت دوم
تفسیر سوره حمد | قسمت سوم
تفسیر سوره حمد | قسمت چهارم
بیشتر