فیلم

اخلاص

همه ما در برابر نعمت اسلام مسئولیم
لحاظ حق و رضایت خداوند در تعیین رهبری
دعا برای جامعه پزشکی و درمانی
مشارکت در انتخابات با انگیزه الهی
توجه به رضای الهی در انتخابات
با مشت محکم به پیش بروید
کسی که برای خدا کار می‌کند، در هیچ جهت، شکست نمی‌خورد
کارها را طوری انجام بدهیم که مرضی خدای تبارک و تعالی باشد
همه باید از خودشان مراقبت کنند
بیشتر