فیلم

وحدت

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه (رسالت روحانیون)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
بیشتر