فیلم

وحدت

لزوم دوستی با وجود اختلاف سلیقه
حفظ وحدت ودوری از اختلاف
اتحاد در برابر ابر قدرت‌ها
همه ملت همصدا باشند
ما خارج شدیم از دام آمریکا
ومارمیت اذ رمیت
وحدت ملی
شریک جنایت
برنده انتخابات
بیشتر