فیلم

روز جهانی قدس

همه ملت‌ها قیام بکنند برای قدس
همین شعارها برای‌شان مرگ می‌آورد
با «الله اکبر» محمدرضا را بیرون کردیم
ان‌شاءالله در قدس نماز وحدت بخوانیم
بیشتر