فیلم

نفس

هر چه هست از خود انسان است
سرکشی نفس
ما همه در خوابیم
دورکعت نماز برای خدا نخوانده ام
گرفتار نفس
قید و بند نفسانی
حسنه مطلقه
تمام مفاسد از خود آدم است
اگر تهذیب نفس باشد از هیچ چیزی باک ندارد
بیشتر