فیلم

نفس

آثار ادعیه
توجه به مادیات موجب شکست روحانیت
توجه به دنیا مارا از مبدا کمال دور می کند
اختلاف مسئولین موجب به هم ریختگی جامعه
لحاظ حق و رضایت خداوند در تعیین رهبری 1
همه گرفتاری ها روی همین هوای نفس است
لحاظ حق و رضایت خداوند در تعیین رهبری
حب نفس پرده پوشیده است روی واقعیات
حُبُّ الدنیا راس کُلِّ خَطیئَهٍ
بیشتر