فیلم

فطرت

آدم شدن
غیر متناهی است فطرت در همه امور
برنامه دانشگاه باید اصلاح شود
بی‌دلیل قبول نکنید
فضایل و رذایل اخلاقی در انسان‌
کودکان، جدید العهد به ملکوتند
در تمام فطرتها بی‌استثنا، عشق به کمال مطلق است
همه در فطرتشان خداست
سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (کمال مطلق خواهی انسان)
بیشتر