فیلم

مقاومت

نوید فتح
اشکال کردن به امور بدون اطلاع
مجریان امور درهرجا اسلامی باشند
هرکس در هر شغلی هست آنجا را خوب عمل بکند
فَاسْتَقِمْ کَما امِرْت
محرومان و مستضعفین بر ما منت دارند
اسلام را با دست مردم نگه دارید
یک مجلسی میخواهید که دربرابر تهاجمات پایدار باشد
استقامت کند ملت ما
بیشتر