فیلم

کشاورزی

حزب توده و چپگرایان، اجیر امریکا
آن مَردَک  از عمّال امریکا بود
سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)
سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)
اهمیت کشاورزی ایران و نابودی آن در دوران پهلوی
نابودی کشاورزی در دوران پهلوی
ما ضرر می‌بریم در اینها
زدودن ننگ وابستگیها از کشور
وابستگی اقتصادی منشا وابستگیها
بیشتر