فیلم

کشاورزی

لزوم اهتمام به امر کشاورزی
هرکس در هر شغلی هست آنجا را خوب عمل بکند
ما میخواهیم خودکفا باشیم
کشاورزی و نجات کشور از وابستگی
کشاورزان مجاهد هستند
اهمیت و جایگاه کشاورزی
مشکل اقتصادی را با دست خود ملت حل بشود
خیانتهای رژیم پهلوی به عشایر
نابودی کشاورزی به اسم «اصلاحات ارضی»
بیشتر