فیلم

صنعت

ما میخواهیم خودکفا باشیم
باورتان بیاید که ماهم میتوانیم
باید از سر تا قدم انگلیسی باشیم
ما خودمان صنعتگر خواهیم شد
ما الآن در اوّل قدم هستیم
تکیه به اراده خودمان بکنیم
اطمینان داشته باشید که اگر بخواهید می‌شود
نتیجه کارتان برای خودتان است
اعتصاب و کم‌کاری، خیانت به جمهوری اسلامی
بیشتر