فیلم

شیطان

عالم متهتک ، جاهل متنسک
خودبینی منشا تمام مفاسد عالم
از قدم اول انسان باید جلوی خودش را بگیرد
لزوم تهذیب نفس در جوانی
همه گرفتاری ها روی همین هوای نفس است
حب جاه ، ارث شیطان
حب ریاست سران کشورهای اسلامی
حواسمان باشد
هیچ امر فاسدی یکدفعه سراغ آدم نمی‌آید
بیشتر