فیلم

دولت

پشتیبانی ملت از مسئولین عامل موفقیت
اینهایی که قدرت دارند باید جهات انسانی واسلامی را بیشتر حفظ بکنند
ما ادعا کردیم که جمهوری اسلامی را می‌خواهیم
امروز موظفیم که تبلیغات را هر چه بیشتر تقویت کنیم
ائمه جمعه بلاد نصب و عزل نکنند
فریضه است برای همه ما حفظ حیثیت این جمهوری اسلامی
توطئه ها رو به رشد است
همه ملت از دولت‌اند و دولت هم از ملت است
کارشکنی نکنید
بیشتر