فیلم

دولت

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (ضرورت حفظ هماهنگی دولت و ملت)
اشرافیت مسئولین
لزوم مشارکت مردم در امور کشور
بیشتر