فیلم

مسئولین

تلاش علمای اسلام برای آگاهی بخشی مسلمین در بلادخودشان
لزوم بیان خدمات جمهوری اسلامی به ملت
توفیقات فراوان جمهوری اسلامی علی‌رغم مشکلات
آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم
لزوم ساده زیستی مسئولین برای حل مشکلات مردم
پشتیبانی ملت از مسئولین عامل موفقیت
مستمندان ولی نعمت ما هستند
در رژیم اسلامی نباید محرومیت بکشند اینها
مکلف بودن همه اقشار به حفظ جمهوری اسلامی
بیشتر