فیلم

مسئولین

سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم (امتحانات الهی)
سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
حفظ وحدت ودوری از اختلاف
همه چیز در سایه اسلام محفوظ باشد
مجریان امور درهرجا اسلامی باشند
هرکس در هر شغلی هست آنجا را خوب عمل بکند
وابستگی دین و دنیا به اسلام
 تزکیه مقدم است بر همه چیز
بیشتر