فیلم

تشیّع

سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا (حفظ وحدت و آرامش)
امیر مظلوم
وحدت مسلمین
اختلاف افکنی میان مسلمین
شیعه و متمسک حقیقی امیرالمومنین
اهمیت جلوگیری از ظلم در حکومت اسلامی
خدا دشمنان شما را یا آدم کند یا از بین ببرد
تمام مسلمین با هم مجتمع شوند
مومن باید برادر مومن باشد
بیشتر