فیلم

سازش

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
اگر ما سازش کنیم له میشویم
سازش با ابر قدرتها ظلم به بشر است
لا شرقیه و [لا] غربیه
روضه را بخوانند و زیاد بخوانند
مصالحه با جنایتکار و سازش با جنایتکاران، جنایتی است براسلام و مردم متعهد
سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام (تفاوت ایده رزمندگان اسلام با دشمنان)
بیشتر