فیلم

خدمت به مردم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (ضرورت حفظ هماهنگی دولت و ملت)
بیشتر