فیلم

آل سعود

حج خونین
نمی توانیم از مسئله حجاز بگذریم
خائنین حرمین
کشتار حجاج توطئه ای از پیش طراحی شده
هتک حرمت کعبه
حکومت حجاز کوچک تر از آن است که جلوی حجاج را بگیرد
ذلت آل سعود در برابر آمریکا
من به آل سعود نصیحت می‌کنم که تا دیر نشده به خود آیند
حکومت اسلامی برای همه شیوخ منطقه بهتر است
بیشتر