فیلم

قصاص

قصاص از رحمت اسلام است
لزوم قاطعیت قاضی در امر قضاوت
قاضی نباید در برابر مجرمین رافت نشان دهد
لزوم برخورد با منافقین در چارچوب قانون و شرع
برخورد قاطعانه و عادلانه با مفسدین در جمهوری اسلامی
دفاع سازمانهای بین المللی از اشرار و جانیان‌
بیشتر