فیلم

قصاص

قصاص از رحمت اسلام است
جان و مال و ناموس یک ملت در دست قوه قضائیه
قاضی نباید در برابر مجرمین رافت نشان دهد
لزوم برخورد با منافقین در چارچوب قانون و شرع
برخورد قاطعانه و عادلانه با مفسدین در جمهوری اسلامی
دفاع سازمانهای بین المللی از اشرار و جانیان‌
اگر بتواند تهذیب می‌کند و اگر نتواند تصفیه می‌کند
دعوت جبهه ملی به قیام در مقابل قرآن‌
مقابله جبهه ملی با اسلام
بیشتر