فیلم

قصاص

راهپیمایی در مقابل اسلام! این را چه جور تعبیر کنیم؟
در مقابل این اعلامیه «جبهه ملی» ، تکلیف دیگر ندارید شما؟
متاسفم که غیب نمیدانم
توصیه به نهضت آزادی در جدا شدن از معاندین‌
او [مصدق] هم مُسلِم نبود
هر قانونی که بر خلاف اسلام است قانون‌ نیست
اینها علم دارند، لکن عقلشان به اندازه علم نیست
[نقص ها را] درست کنید، حرف نباشد، شعار نباشد
«جبهه ملی» از امروز محکوم به ارتداد است
بیشتر