فیلم

حج

بیدار و متحد کردن مسلمین در حج
شما آقایی خودتان را از اسلام کسب کنید
لزوم کم توقعی حجاج در کاروانها
وضعیت سفر حج در گذشته و حال
عدم توجه حجاج به کمبودهای سفر حج
لزوم فراگیری احکام حج برای حجاج
امور سیاسی که در حج واقع می شود باید روی نظام باشد
در مسائل سیاسی حج نباید هرکه هرکاری دلش میخواهد انجام بدهد
حفظ ثغور اسلام بالاترین فرائض
بیشتر