فیلم

احزاب و گروههای سیاسی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
گروه‌هایِ مخالف انقلاب
نفاق در اجرای اسلام
وقتی که حساب می‌کنند، حساب جامعه را باید بکنند، نه حساب افراد را
حیله‌ی خوارج
احزاب مادامی که با ما جنگ ندارند آزادند
بیشتر