فیلم

احزاب و گروههای سیاسی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
گروه‌هایِ مخالف انقلاب
نفاق در اجرای اسلام
حساب جامعه را باید بکنند، نه حساب افراد را
حیله‌ی خوارج
احزاب مادامی که با ما جنگ ندارند آزادند
جایز نبودن ورود قوای مسلحه در احزاب‌
با هم باشید بدون اینکه در یک حزب یا در گروهی وارد شده باشید
ورود سیاست در ارتش شکست ارتش است
بیشتر