فیلم

جبهه ملی

بیایید به دامن ملت خودتان
دعوت جبهه ملی به قیام در مقابل قرآن‌
ما دیدیم که بر ضد ملت اینها [جبهه ملی] قیام کردند
مقابله جبهه ملی با اسلام
راهپیمایی در مقابل اسلام! این را چه جور تعبیر کنیم؟
در مقابل این اعلامیه «جبهه ملی» ، تکلیف دیگر ندارید شما؟
متاسفم که غیب نمیدانم
ائتلاف کردید که مجلس شورای اسلامی را کنار بگذارید؟
توصیه به نهضت آزادی در جدا شدن از معاندین‌
بیشتر