فیلم

عزت

تحول در افکار عمومی جهان
عزت و استقلال ارزش و شرافت بزرگ انسانی
کسی که به پیشگاه خدا دست خودش را دراز کرد، همه را پشت سر می‌گذارد
عزت مال اسلام است
ننگ بر همه ما چنانچه ساکت بنشینیم!
بیشتر