فیلم

سخنرانی امام خمینی درباره وحدت

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
استوری | مسلمان‌ها برادرند
استوری | ما باید از همه طبقات ملت تشکر کنیم
استوری | نماز وحدت در قدس
نعمت وحدت
استوری |‌ تفرقه نداشته باشید
تکلیف ما اتحاد است
ابزار تفرقه
بیشتر