فیلم
 
کلیدواژه:

مسلمانها برادرند و تفرقه پیدا نمی‌کنند با تبلیغات سوء بعض عناصر فاسد. اصل این مساله که شیعه و سنی، شیعه یک طرف و سنی یک طرف، این از روی جهالت و... تبلیغاتی که اجانب کردند پیش‌ آمده است. ... تمام طوایف مسلمین مقابل هستند با قدرتهای شیطانی که اساس اسلام را می‌خواهند از بین ببرند؛ آن قدرتهایی که دریافته‌اند که آن چیزی که خطر برای آنها دارد اسلام است، ... وحدت ملتهای اسلامی است... تمام مسلمین تمام بلاد عالَم با هم مجتمع بشوند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: