فیلم

نیروهای مسلح

هرکس در هر شغلی هست آنجا را خوب عمل بکند
خطر نفوذ برای نهضت
همه موظفید جلوگیری کنید
نظم در نیروهای مسلح
وظیفه سربازی
ارتش بیست میلیونی
جوانمردی نیروهای مسلح
روحیه شهادت است که ما را پیروز کرده
از قوای مسلحه تقدیر می‌کنم
بیشتر