فیلم

نوروز

نماهنگ شروع سال جدید با دعای امام خمینی و مقام معظم رهبری
کاستن از تشریفات در ایام نوروز
اگر بخواهید یک ملت قوی آزاد باشید، از تشریفات یک قدری بکاهید
ما در مقابل اینها شرمسار هستیم
آخرین پیام نوروزی (رادیو تلویزیونی) به ملت ایران‌
بیشتر