فیلم

دانشگاه و دانشگاهیان

سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا (حفظ وحدت و آرامش)
لزوم آموزش زبانهای خارجی در مدارس
اینها میدانند که با زور نمیشود
فداییِ خلق
تلاش دشمنان برای القای ناتوانی به ملت
وضع دانشگاه در زمان پهلوی
آموزش استعماری
اهمیت ویژه پرورش
خوف از دانشگاه اسلامی
بیشتر