فیلم

دانشگاه و دانشگاهیان

توجه به خود علم و جلوگیری از مدرک گرایی
علم بوده ، تربیت اخلاقی نبوده
عالِم مهذب، مربی مردم
رکن آموزش باید همراه رکن پرورش باشد
خیانت جداکردن حوزه از دانشگاه
میخواستند اطفال مارا طوری بار بیاورند که دشمن بشوند با اسلام
پیوند بین حوزه و دانشگاه
برنامه دانشگاه باید اصلاح شود
دانشگاهی باشید، مسجد هم بروید
بیشتر