فیلم

تروریست

وحشی بودن از دیدگاه دولتمردان امریکا
کسی که انحراف دارد از اسلام در بین ملت جای ندارند
کاخ های خیالی آمریکا برای منافقین
دعوت ملتها به قیام در مقابل اسرائیل‌
بیشتر