فیلم

سرمایه داری

سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
اشرافیت مسئولین
ما تحت تاثیر هیچ مکتبی واقع نشویم
امروز آنی که برای شما فایده دارند این ملت پابرهنه است
بیشتر