فیلم

صهیونیسم

آتش افروزی و فساد به اسم صلح
مدعیان دروغین پیروی از حضرت موسی(ع)
ادعای طلح آمریکا و اسرائیل
یهودی نبودن صهیونیستها
تنفر مردم یهود از صهیونیستها
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (گرفتاری ایران و مسلمین)
بیشتر