فیلم
 
کلیدواژه:

آنهایی که می‌گویند ما امت حضرت موسی هستیم و ما پیرو حضرت موسی هستیم. موسی معارضه می‌کرد با طاغوت و اینها که می‌گویند ما پیرو حضرت موسی هستیم خودشان طاغوتند، در عین حال می‌گویند ما پیرو حضرت موسی هستیم. رادیو اسرائیل بسیار نصایح حضرت موسی را هم نقل می‌کند اما اسرائیل چه جور است؟ وضع او چی است؟ آنهایی که خودشان را انتساب می‌دهند به حضرت موسی و موسی وضع زندگی‌اش آن بود که یک شبان بود و یک عصا داشت و وضع شبانی‌اش هم آن وضع بود که تاریخ می‌گوید. آن وقت هم پاشد رفت سراغ بزرگترین قدرتی که در آن وقت بود و با او معارضه کرد و توجه به دنیا به هیچ وجه نداشت. آن وقت می‌بینیم که اینهایی که خودشان را از حضرت موسی می‌دانند چقدر به دنیا چسبیده‌اند. سرمایه‌های بزرگ امریکا در دست آنهاست، قدرت مادی امریکا در دست آنهاست، و می‌گویند ما هم به شریعت موسی معتقدیم

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: