فیلم

شوروی

آن که ضربتها را وارد می‌کند میزان است
روزی که آمریکا در کار نباشد
ما وطنمان اسلام است
ابرقدرتها ، مشکل تهدید کننده دنیا
مگر با جنگ می‌توانند کاری کنند؟
در یک کشوری که ملتش یک چیزی را می‌خواهند، نمی‌شود خلافش کرد
آمریکا، شوروی را هم بازی داده است
اگر نصفشان فریاد بزنند آمریکا می رود
همین شعارها برای‌شان مرگ می‌آورد
بیشتر